Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1. Op elke bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant.

1.2. Elke klant wordt door het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal vervangen worden, door partijen of door de gevatte rechter, door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

1.3. In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling en deze van de huidige algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de algemene voorwaarden voorrang hebben.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Foto’s, catalogi, of andere door E-bis geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig.

2.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat E-bis de  bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van E-bis.

2.3. E-bis levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten. Deelleveringen zijn toegelaten.

2.4. De klant erkent, zo hij een bestelling van goederen overmaakt dat hij voldoende en correct werd ingelicht door E-bis aangaande alle belangrijke elementen van de goederen en dat hij hiervan goede kennis heeft.

3. Leveringen / Overmacht

3.1. E-bis zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de fietsen zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn E-bis bindt.

3.2. In geval van overmacht of van een voorval dat voor E-bis redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt E-bis zich respectievelijk het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en

zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat zij de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, pandemie, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij E-bis als bij haar leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

4. Einde van de overeenkomst

4.1. E-bis behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen van diensten op te schorten alsook om de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennisgeving aan de klant, bij niet- betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van  faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

5. Prijzen en betaling

5.1. De prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW. Indien leverings-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld. Bij een online aankoop heeft de klant de keuze tussen volgende betaalwijzen:

– Via kredietkaart

– Via online banking

5.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van E-bis geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.3. Al de facturen van E-bis zijn betaalbaar aan het adres van E-bis, contant en zonder korting tenzij anders vermeld op de factuur. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar alsook met een schadebeding van 15%, met een minimum van 50 Euro. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting.

5.4. E-bis behoudt zich het recht voor om  de levering afhankelijk te stellen van de betaling van de volledige prijs of van een voorschot.

5.5. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

5.6. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van E-bis.

6. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

6.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van E-bis, zelfs indien de goederen reeds bewerkt werden, en bij niet of onvolledige betaling, kunnen de niet betaalde goederen op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn of vanaf de kennisgeving aan de klant dat hij de goederen mag ophalen, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, diefstal-, vernielings -en beschadigingsrisico’s. De bewaring van de goederen in afwachting van ophaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant.

7. Herroepingsrecht

7.1 Indien de aankoop online geschiedt en voor zover de klant een consument is, heeft hij het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na levering zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

7.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan daarbij eveneens gebruik maken van het modelformulier gevoegd als bijlage bij de deze algemene voorwaarden. De klant vermeldt daarbij het rekeningnummer waarop in voorkomend geval de terugbetaling moet gebeuren.

7.3. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.4. Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De verkoper betaalt de koper  terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, zonder kosten voor de terugbetaling aan te rekenen.

7.5. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de consument.

7.6. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

8. Klachten / Aansprakelijkheid

8.1. De klant beschikt over de hiernavolgende wettelijke garantie voor gebreken die aanwezig zijn bij de levering van het goed:

– Indien de klant een consument is bedraagt deze termijn twee (2) jaar voor nieuwe goederen, doch wordt deze verkort tot één (1) jaar voor tweedehandsgoederen, voor zover de klant, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de twee (2) maanden na de vaststelling ervan, het gebrek schriftelijk meldt en nalaat de goederen waarop het gebrek betrekking heeft, nadat dit zich gemanifesteerd heeft, te (laten) manipuleren.

– Indien de klant een ondernemer is, waarborgt E-bis de verborgen gebreken aan de door haar geleverde goederen die zich manifesteren slechts gedurende drie (3) maanden vanaf de levering, voor zover de klant, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de acht (8) dagen na de vaststelling ervan, het gebrek schriftelijk meldt en nalaat de goederen waarop het gebrek betrekking heeft, nadat dit zich gemanifesteerd heeft, te (laten) manipuleren.

8.2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan E-bis mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.

8.3. Een reactie vanwege E-bis op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

De ingebruikname van de geleverde goederen, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform artikel 8.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen.

8.4. Het meedelen een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde goederen schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

8.5. Indien een klacht door E-bis gegrond wordt bevonden, beschikt de klant over volgende mogelijkheden:

  Indien de klant een consument is, zal hij in eerste instantie recht hebben op de herstelling of de kosteloze vervanging, tenzij dit onmogelijk is (bv. omdat er slechts één fiets  beschikbaar is) of buiten verhouding is. Indien een klacht door E-bis gegrond wordt bevonden  en de consument geen aanspraak kan maken op herstel of kosteloze vervanging, heeft hij recht op een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst.

– Indien de klant een ondernemer is zal E-bis, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, naar eigen keuze ofwel de goederen terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

8.6. Na verstrijken van de wettelijke waarborgtermijn inzake consumentenkoop, heeft de consument geen recht meer op herstel of vervanging.

8.7. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van E-bis zou weerhouden worden, zal deze  in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade  met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door E-bis voor de goederen voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. waren / diensten voor dewelke E-bis’ aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten.

8.8. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Overeenkomst kan E-bis niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele waarborg een dekking voor schade ten gevolge van:

– een bepaalde bewerking van de goederen met elementen die niet door E-bis  werden geleverd;

– overmacht, abnormaal / verkeerd gebruik, onregelmatig onderhoud, fout van de klant of een derde, slijtage of externe invloeden, …

9. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

9.1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing en zijn de rechtbanken van het  rechtsgebied  Antwerpen, Afdeling Mechelen, in voorkomend geval de Vrederechter van Mechelen, uitsluitend bevoegd.

BIJLAGE: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan

E-bis BV

Elf-novemberstraat 25

2800 Mechelen

Info@e-bis.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.